Definicje - czyli co warto wiedzieć na początek!

Pakiety - Program/Platfoma jest odpłatna, a zasady wynagradzania oraz lista cen za poszczególne usługi, określone zostały właśnie w Pakietach;

Dane osobowe - To wszelkie dane Odbiorców definowane zgodnie z RODO oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, które importujesz do Platformy SMSTO;

SMSTO.PL - Platforma powiadomień sms, a jej właścicielem jest firma Graph4fun NIP 9691616598 , REGON 363321013.

POWIADMOMIENIA SMS - To umożliwia nasz Program; jest to działanie w zakresie wysyłki wiadomości sms za pośrednictwem Programu. Powiadomienia są dokonywane przez Ciebie do wybranych kontaktów z wybranego i napisanego przez Ciebie szablonu wiadomości.

Konto - Jest Twoje i tylko Twoje. Po zalogowaniu się w Serwisie zostanie utworzony dla Ciebie indywidualny profil, za pomocą którego będziesz mógł/a korzystać z funkcjonalności i zasobów Programu;

Konto Testowe - Jest to całkowicie bezpłatne konto, które zakładasz na okres 7 dni i nie ponosisz w związku z tym żadnych opłat na rzecz SMSTO. Na koncie testowym możesz sprawdzić funkcjonalność platformy i wysyłać do 10 powiadomień sms.

Baza klientów - Do wszystkich użytkowników z bazy lub tylko wybranych z niej wysyłasz utworzone przez Siebie powiadomienia SMS. Są to osoby, których numery telefonów importujesz do Programu.

Polityka Prywatności - Przykładamy najwyższą wagę do ochrony Twojej prywatności. Dlatego stworzyliśmy Politykę Prywatności - To zbiór zasad, reguł oraz naszych doświadczeń dotyczących zbierania Danych Osobowych.

Program - Do niego importujesz bazy danych zawierające numery telefonów klientów oraz za jego pomocą wysyłasz powiadomienia sms. Jest to program informatyczny dostępny online, pod domeną smsto.pl i nie musisz go instalować na swoim komputerze.

Lista powiadomień - Chcesz sprawdzić, czy wiadomości zostały już wysłane, lub edytować wysyłkę? Lista powiadomień umożliwia Ci zapoznanie się z wysyłką sms.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR- General Data Protection Regulation –tekst opublikowany w Dzienniku UE). KLIKNIJ I PRZECZYTAJ

Umowa - Umowę na odpłatne korzystanie z Programu zawierasz z nami poprzez akceptację niniejszego Regulaminu

Ustawa o Danych Osobowych - To polska ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.);

Ustawa o Świadczeniu - To polska ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,poz. 1422).

Ustawa Prawo Autorskie - To polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 90,poz. 631 ze zm.);

Czym jest Program i jak z niego się korzysta?

1. SMSTO, za pośrednictwem strony internetowej smsto.pl, świadczy usługi w zakresie powiadomień sms. Usługi te świadczone są poprzez udostępnienie Tobie narzędzi i funkcjonalności Programu. Poprzez akceptację Regulaminu i dokonanie płatności zawierasz z SMSTO umowę, na jej podstawie udzielamy Ci odpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie w jednym czasie oraz na jednym stanowisku pracy z Programu na podstawie jednego, indywidualnego loginu (adresu e-mail). Na podstawie Umowy oraz na warunkach w niej określonych możesz korzystać z Programu wyłącznie na własny użytek.

2.Na podstawie Umowy przysługuje Ci licencja na Program na polach eksploatacji wskazanych w art. 74 oraz art. 75 Ustawy Prawo Autorskie, przy czym nie możesz:

(I) trwale lub czasowo zwielokrotniać Programu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
(II) tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układ lub dokonywać jakichkolwiek innych zmian w Programie,
(III) sporządzać kopii zapasowej Programu,
(IV) zwielokrotniać kodu lub tłumaczyć jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Autorskie.
Przysługująca Ci licencja umożliwia bezproblemowe wysyłanie powiadomień SMS.

3. Udzielona Ci licencja oraz związane z nią prawa do korzystania z Platformy SMS oraz Programu wygasają z chwilą rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia Umowy.

4.Żeby dokonać rejestracji oraz żeby korzystać z Platformy SMSTO i Programu musisz mieć również urządzenie, które podłączone jest do sieci Internet. Urządzenie musi posiadać program służący do przeglądania zasobów sieci Internet (przeglądarka internetowa), który akceptuje pliki typu „cookies” oraz ma włączoną obsługę JavaScript.

5. Jeśli masz już konto pocztowe e-mail, a Twoje urządzenie spełnia pozostałe warunki, kolejnym etapem jest rejestracja. Bez dokonania rejestracji nie będziesz miał dostępu do żadnej z funkcjonalności Programu. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie internetowej smsto.pl.

6. Pamiętaj, że jesteśmy Programem działającym za pomocą sieci Internet – dlatego wyłącznie drogą elektroniczną będziemy przesyłać Ci wszelkie informacje i dokumenty związane z Platformą SMSTO i korzystaniem z Programu

7. Rejestracja następuje z chwilą, w której klikniesz „Zarejestruj się” lub inny przycisk przeznaczony do założenia konta, wypełnisz formularz rejestracyjny i zatwierdzisz zapis. Z tą chwilą zostanie utworzone Konto Testowe i poprowadzimy Cię przez cały cykl ustawień.

8. Pamiętaj, że Twój e-mail jest loginem do Programu, a pierwszego logowania dokonujesz przy użyciu podanego przez Ciebie przy rejestracji adresu e-mail. W każdej chwili możesz jednak poprosić o zmianę swojego loginu, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.

9. Art. 10 Ustawy o Świadczeniu oraz art. 7 pkt 4 Ustawy o Danych Osobowych powinny być Ci bardzo dobrze znane (Jeśli nie znasz KLIKNIJ TUTAJ). Pamiętaj zatem, że do Programu możesz importować wyłącznie numery telefonów, które zostały wcześniej zweryfikowane pod względem wyrażenia na Twoją rzecz zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Musisz być administratorem ww. danych osobowych zgodnie z rozumieniem RODO (lub działać w imieniu administratora jako tzw. procesor), a także Ustawy o Danych Osobowych, a co za tym idzie musisz podpisać z SMSTO.PL umowę na powierzenie przetwarzania danych osobowych.

10. Pamiętaj, że ponosisz wyłączną i pełną odpowiedzialność za importowane do Programu dane. Jeśli będzie taka konieczność, zwolnisz nas z jakiejkolwiek odpowiedzialności za importowane do Programu dane.

11. Program został zaprojektowany tak, żeby każdy mógł z niego korzystać w sposób łatwy i intuicyjny. Dodatkowo udostępniamy Ci poradniki wideo oraz służymy pomocą!

12. Pamiętaj, że Powiadomienia SMS opłacane w systemie internetowych usług płatniczych wysyłane są dopiero po zaksięgowaniu przez nas kwoty. Wpłaty online księgowane są przez nas automatycznie. Musisz uzbroić się w cierpliwość, bo trwa to od kilku minut do kilku dni.

13. Jeśli chcesz korzystać z wersji płatnej Programu, musisz wybrać odpowiedni dla Ciebie pakiet, tj. „MINI-POWIADAMIACZ” lub „MAXI-POWIADAMIACZ”.

14. Wysyłka Powiadomień SMS na zasadach zgodnych z wybranym planem będzie możliwa: po zaksięgowaniu przez nas wpłaty za pośrednictwem internetowych usług płatniczych.

15. Po wygaśnięciu wybranego przez Ciebie planu będziesz mógł/a logować się na swoje Konto, jednakże wysyłka kolejnych Powiadomień SMS będzie możliwa dopiero po zaksięgowaniu wpłat, dokonanych za pośrednictwem przelewu bankowego wystawionych przez nas faktur VAT.

16. Płacone przez Ciebie wynagrodzenie powiększone będzie o podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie ze stawkami przewidzianymi w Cenniku. Po dokonaniu płatności wystawimy Ci fakturę VAT w formie elektronicznej oraz prześlemy ją na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail.

17. Wszystkie rozliczenia będą dokonywane przez nas elektronicznie, dlatego wyrażasz zgodę na wystawianie i przekazywanie przez nas faktury VAT w postaci elektronicznej. Możesz jednak w każdej chwili cofnąć swoją zgodę informując nas o tym za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej z adresu podanego w procesie rejestracji lub na piśmie.

18. W uzasadnionych przypadkach możesz zawiesić swoje Konto maksymalnie na okres 3 miesięcy, przy czym wymaga to kontaktu z Biurem Obsługi Klienta. Konto może zostać zawieszone, pod warunkiem, że nie zalegasz z żadnymi płatnościami.

Korzystając z Serwisu i Programu zapewniasz, że:

1. Będziesz ponosił/a pełną odpowiedzialność za wysyłane z Twojego Konta Powiadomienia SMS i ich treść. Tworzone przez Ciebie Powiadomienia SMS od początku do końca zależą bowiem wyłącznie od Ciebie

2. Nie będziesz korzystał/a z kont innych osób, ani też udostępniał/a swojego Konta innym osobom, za wyjątkiem osób upoważnionych przez Ciebie do korzystania z Programu i przetwarzania zawartych tam Danych Osobowych.

3. Nie będziesz sprzedawać, ani w jakikolwiek inny sposób odstępować swojego Konta na rzecz innych osób.

4. Nie będziesz korzystać z całej platformy smsto w zakresie innym, niż konieczny do celów realizacji Umowy;

5. Będziesz chronić naszą własność intelektualną i tajemnicę przedsiębiorstwa

6. Zapoznałeś/aś się, akceptujesz i będziesz przestrzegał/a przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności

7.Zachowasz w poufności wszelkie informacje uzyskane w związku z Umową, w szczególności zaś jej warunki, o ile nie są one przez SMSTO udostępniane w sposób publiczny

8. Będziesz współdziałał z nami w sprawie każdej zgłoszonej przez Odbiorców skargi, dotyczącej Twoich Powiadomień SMS oraz innych naruszeń Regulaminu, Polityki Antyspamowej oraz Polityki Prywatności

9. Do korzystania z Platformy SMS oraz Programu przystępujesz dobrowolnie

10. Wprowadzone przez Ciebie w procesie rejestracji dane są zgodne z prawdą

11. Importowanie przez Ciebie do Programu danych osobowych oraz innych informacji nastąpiło zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, oraz że import nie narusza żadnych praw innych osób lub podmiotów.

12. Jesteś administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Programie w myśl definicji RODO oraz Ustawy o Danych Osobowych lub jesteś tzw. procesorem, czyli podmiotem przetwarzającym Dane Osobowe na zlecenie innego podmiotu na podstawie odpowiedniej umowy.

SMSTO zapewnia, że:

1. Zachowa w poufności bazy danych importowane przez Ciebie do Programu;

2. Powiadomi Cię o każdym przypadku zaistniałego lub domniemanego naruszenia Twojej tajemnicy przedsiębiorstwa lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, do których doszło lub mogło dojść podczas wykonywania Umowy

Polityka prywatności

1. Zarówno Ty, jak i my musimy dbać o powierzone informacje. Zawierając Umowę zobowiązujesz się, razem z nami, dbać o bezpieczeństwo wszystkich informacji, które przekazujemy sobie nawzajem. Warunki dbałości o bezpieczeństwo informacji określone zostały w Polityce Prywatności

2. Przestrzeganie przez Ciebie postanowień Polityki Prywatności nie jest bezwzględne. Jeśli jesteś zobowiązany do ujawnienia jakichkolwiek informacji na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, stosuj się do obowiązków z nich wynikających;

3. Jeśli jesteś zadowolony ze świadczonych przez nas usług pozwól nam się tym pochwalić. Możemy zatem pytać się Ciebie, czy wyrażasz zgodę na informowanie przez nas o prowadzonej z Tobą współpracy, w tym poprzez umieszczenie Twojego znaku firmowego na naszej stronie internetowej.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Gdy założysz konto w Programie, zostanie wygenerowany dokument Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, który wyślemy drogą mailową i musisz go podpisać.

2. Pamiętaj, że to Ty jesteś administratorem danych osobowych (lub jako procesor działasz w imieniu administratora) i ciąży na Tobie obowiązek zawarcia z SMSTO umowy określającej zakres i cel powierzenia nam przetwarzania danych osobowych. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

a) Poprzez elektroniczne podpisanie wygenerowanej przez nas umowy, którą wyślemy – jako podpis rozumiemy odpisanie na tą wiadomość z treścią „akceptuję umowę”;
b Poprzez pobranie powyższej umowy, wydrukowanie jej, podpisanie jej, zeskanowanie jej i wgranie do Programu;

3. Przetwarzanie przez nas danych osobowych następuje w ramach wynagrodzenia za korzystanie z Programu.

4. Możesz napisać do nas wiadomość e-mail, aby SMSTO wysłał Tobie plik z wszystkimi danymi. Plik ten będzie zawierał wprowadzone do systemu dane osobowe Twoich Odbiorców wraz z zawartością pól dodatkowych przechowywanych w Programie. Możliwość ta wyczerpuje obowiązek FreshMail wynikający z art. 20 ust. 1 RODO.

Blokada Konta lub wysyłki

1.Możemy czasowo zablokować Ci Konto w przypadku, w którym:

a) Lamiesz (bądź istnieją ku temu uzasadnione przypuszczenia) postanowienia Regulaminu lub Polityki Prywatności. W tym przypadku blokada zostanie zdjęta po udzieleniu niezbędnych wyjaśnień. Pomimo wyjaśnień możemy jednak utrzymać blokadę Konta. W przypadku uznania, iż powyższe naruszenia miały na celu korzystanie z usług Programu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności jeśli korzystanie z Programu miało charakter SPAMu, utrzymujemy blokadę Konta, a Klient traci prawo do uzyskania zwrotu uiszczonej opłaty;
b) łamiesz (bądź istnieją ku temu uzasadnione przypuszczenia) przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym przypadku blokada zostanie zdjęta po udzieleniu niezbędnych wyjaśnień. Pomimo wyjaśnień możemy jednak utrzymać blokadę Konta. W przypadku uznania, iż powyższe naruszenia miały na celu korzystanie z usług Programu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności jeśli korzystanie z Programu miało charakter SPAMu, utrzymujemy blokadę Konta, a Klient traci prawo do uzyskania zwrotu uiszczonej opłaty;
c) nie uregulowałeś należności z tytułu korzystania z Programu przez okres co najmniej 14 (czternaście) dni od daty ich wymagalności.

Wypowiedzenie Umowy

1. Możesz wypowiedzieć Umowę w każdym czasie kierując do nas pisemne lub mailowe oświadczenie o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie jest skuteczne na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożyłeś oświadczenie o wypowiedzeniu.

2. Możemy wypowiedzieć Umowę w każdym czasie kierując do Ciebie pisemne lub mailowe oświadczenie o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie jest skuteczne na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożyliśmy oświadczenie o wypowiedzeniu.

3. SMSTO może wypowiedzieć Ci umowę w dowolnym terminie bez podania przyczyny ze skutkiem natychmiastowych ze zwrotem opłaty uiszczonej z góry przez Ciebie proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca okresu subskrybcji.

4. Możemy także wypowiedzieć Ci Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) łamiesz postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności
b) łamiesz przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
c) nie zawarłeś z nami Umowy o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych
d) gdy nie uregulowałeś należności z tytułu korzystania z Programu przez okres co najmniej 30 (trzydziestu) dni od daty ich wymagalności
e) odwołałeś/aś polecenie przetwarzania powierzonych nam przez Ciebie danych osobowych
zażądałeś/aś usunięcia swoich własnych danych osobowych w całości lub w takiej części, która uniemożliwia nam wykonywanie Umowy, bądź wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania.

Kasowanie konta

1. Zważywszy na potrzebę zapewnienia najwyższych standardów ochrony danych osobowych Twoich Klientów, SMSTO umożliwia skasowanie Konta wraz z wszystkimi danymi na nim zgromadzonymi, a w szczególności bazą klientów, listą powiadomień sms oraz danymi kontaktowymi i fakturowymi podanymi przez Ciebie. Skasowanie Konta nastąpi w wypadkach przewidzianych w Regulaminie.

2. Możesz samodzielnie skasować swoje Konto, pisząc do nas e-mail. Dane na Twoim Koncie zostaną skasowane.

3. SMSTO uprawniony jest do skasowania Twojego Konto w przypadku, gdy: Umowa wygasła lub została wypowiedziana z jakiegokolwiek powodu, nie dokonasz płatności w ciągu 30 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego planu.

Zmiany w platformie SMSTO

1. W każdym czasie możemy:

a) zmienić Regulamin, Politykę Antyspamową, Politykę Prywatności oraz Cennik informując klientów o zmianach e-mailowo z wyprzedzeniem 7 dniowym
b) Wszelkie zmiany wywierają skutek na dzień wskazany w wiadomości informacyjnej dotyczącej zmiany.

Odpowiedzialność

Program jest tylko narzędziem, które Ty wykorzystujesz. Dlatego akceptujesz, że:

a) nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, w tym w postaci utraconych korzyści, utratę danych, informacji, w następstwie niedostarczenia danych lub informacji Odbiorcom, dostarczenia ich innemu adresatowi, opóźnień w dostarczeniu lub przerw w działaniu Programu lub świadczeniu usług
b) nie ponosimy odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie Programu, niezależnie od sposobu jego wykorzystania
c) ponosisz wyłączną odpowiedzialność, w tym względem nas, za importowaną do Programu bazę danych osobowych, których jesteś administratorem w myśl przepisów RODO oraz Ustawy o Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych

1. My także przetwarzamy dane osobowe i to najcenniejsze – Twoje dane osobowe.

2. W procesie rejestracji możemy prosić Cię o podanie: adresu e-mail, nazwy firmy, nipu, adresu siedziby. Zaś na dalszym etapie współpracy (np. podczas uruchamiania Konta, bądź przed wysyłką Kampanii) o kilka dodatkowych danych osobowych, zgodnie z zapisami Polityki Prywatności. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak pamiętaj, że brak podania tych danych może wiązać się z ograniczoną dostępnością do Serwisu oraz brakiem dostępności Programu.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji Umowy, a także, jeśli złożysz takie oświadczenie, w celu:

a) przesyłania Ci drogą elektroniczną komunikatów związanych z Programem
b) wykonywania przez nas marketingu bezpośredniego, w szczególności w celu przesyłania własnych informacji handlowych

4. Administratorem Danych Osobowych jest firma GRAPH4FUN , zaś przetwarzanie danych następuje na podstawie umowy lub - w zakresie przesyłania informacji handlowych - po uzyskaniu Twojej zgody. Zgodę wyrażasz poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza w trakcie procedury rejestracyjnej.

5. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz kontaktować się z nami w celu uzyskania informacji dotyczących wykorzystania Twoich danych osobowych, jak i w dowolnej chwili przysługuje Ci prawo do wglądu w treści Twoich danych osobowych oraz do ich bieżącej aktualizacji i poprawiania, jak i żądania zaniechania ich przetwarzania.

6. Możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, przy czym pamiętaj, że taki sprzeciw wiąże się z brakiem możliwości korzystania przez Ciebie z funkcjonalności Programu. Może także stanowić podstawę do wypowiedzenia Tobie Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

7. Możesz w każdej chwili żądać usunięcia w całości lub w części swoich danych osobowych, przy czym takie żądanie może wiązać się z brakiem możliwości korzystania przez Ciebie z funkcjonalności Programu. Może także stanowić podstawę do wypowiedzenia Tobie Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Możemy odmówić usunięcia Twoich danych osobowych w przypadku, w którym naruszyłeś Regulamin, Politykę prywatności lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zachowanie Twoich danych osobowych wiąże się z ustaleniem okoliczności naruszeń oraz ustaleniem odpowiedzialności.

8. Dbamy o powierzone nam dane osobowe oraz wypełniamy wszystkie, ciążące na nas z Ustawy o Danych Osobowych oraz RODO obowiązki. Będziemy także stosować zabezpieczenie Twoich danych w stopniu wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Oświadczenia końcowe

1. Z myślą o Tobie nieustannie rozwijamy platformę SMSTO oraz Program. W każdym czasie możemy zatem uruchomić nową wersję świadczonych przez nas usług.

2. Jeśli wcześniejsze ustalenia się temu nie sprzeciwiają, wszelkie Twoje oświadczenia kierować możesz:

e-mail: info@smsto.pl

3. Do nieuregulowanych w Regulaminie kwestii zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

4. Regulamin w powyższej wersji obowiązuje od dnia 1 marca 2019 roku, przy czym dla użytkowników, którzy założyli konto przed tą datą, Regulamin obowiązuje od 24 marca 2019 roku.